5.

ЈЕСТАЊЕ / НИШТА

"Јестаство" и "Ништаство" нису бића - јесу не-бића. И једно и друго равнодушни су према само-делању. Утолико су они, у пред-бивственом ступњу, ИСТОВЕТНИ. "Ништа" је не-истост јестања у себи самом, а то не-исто састоји се у изворној могућности јестања/ничег да БУДЕ. "Бити" значи јестати као ПОДЛОГА једном бићу. Гледано са стране јестања/ничег, та подлога назива се ПОД-СТОЈНОСТ (суб-станција); гледано са стране (делатног) бића, она се назива ПОД-МЕТ (суб-јект). У првом случају јестање/ништа СТОЈИ КАО ТЕМЕЉ ПОД бивањем бића; у другом, само биће ПОДМЕЋЕ јестање/ништа као темељ свога бивања (есенција).

Само-обмана бића јесте у томе што оно себе у подмету већ види као подлогу. Могућност бића у јестању/ничем озбиљује се као под-стојност; али ако биће само себе под-метне као под-стојност, тј. ако се узме као само-стојност, тада оно закорачује у понор ништаства, које је друга могућност јестања/ничег.